Go to Top

Aktualna politika obrazovanja odraslih u Hrvatskoj

AKTUALNA POLITIKA OBRAZOVANJA ODRASLIH U HRVATSKOJ

Republika Hrvatska provodi europsku obrazovnu politiku (Rezolucija o cjeloživotnom učenju iz 2002., Preporuke Europskog parlamenta i Vijeća iz 2008. o uspostavljanju Europskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje), a cjeloživotno učenje je uključeno u strateške dokumente obrazovne politike. Hrvatski sabor u listopadu 2014. donosi Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije koja jasno definira cjeloživotno učenje kao koncept koji se odnosi na sve aktivnosti stjecanja znanja, vještina, stavova i vrijednosti tijekom života s ciljem njihova usvajanja ili proširenja, i to u okviru osobnog, društvenog ili profesionalnog razvoja i djelovanja pojedinca. U osnovi koncepta cjeloživotnog učenja nalazi se usvajanje ključnih kompetencija koje predstavljaju prijenosni, višefunkcionalni skup znanja, vještina i stavova potrebnih svakom pojedincu za njegovo osobno ispunjenje i razvoj, društvenu uključenost i zapošljavanje. Obrazovanje odraslih prihvaćeno je kao važan sastavni dio cjeloživotnog učenja, a unutar sustava obrazovanja odraslih nužno je razvijati te izvoditi programe formalnog i neformalnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja te nuditi raznolike oblike učenja usmjerenih postizanju dviju glavnih skupina ciljeva: 1)stjecanju transverzalnih kompetencija pojedinca i 2)usvajanju znanja i vještina koje ciljano omogućuju zapošljivost. 

 

 

Kao aktivnost provedbe europske obrazovne politike te promoviranja obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na nekvalificirane i slabo osposobljene građane, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta od 2012. godine provodi projekte Implementacija EU Agende obrazovanja odraslih, od 2012. do 2014. kao dio Programa za cjeloživotno učenje Grundtvig, a od studenog 2014. programa Erasmus+ Izvršne agencije za audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) Europske komisije. Projektima se prvenstveno implementira i promovira Rezolucija Vijeća Europske unije o obnovljenoj europskoj strategiji za obrazovanje odraslih (2011/C 372/01), ali se također posebna pozornost posvećuje i povezivanju te umrežavanju dionika u sustavu obrazovanja odraslih na lokalnoj i nacionalnoj razini. Implementacijom Preporuka Europskog parlamenta i Vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje (2006/962/EC) promovira se stjecanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, s posebnim naglaskom na nekvalificirane i slabo osposobljene građane Hrvatske, kao osnove za njihov daljnji osobni i profesionalni razvoj. U okviru prvotnog, dvogodišnjeg projekta Implementacija EU Agende 2012.-2014. Ministarstvo je donijelo Preporuke za razvoj kvalitete sustava obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja u Republici Hrvatskoj koje, između odstalog, donose Prijedlog kompetencijskog modela osnovnog obrazovanja odraslih. 

Iako je 31. prosinca 2012. godine završila provedba projekta Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Za Hrvatsku pismenosti – Put do poželjne budućnosti: De­setljeće pismenosti u Hrvatskoj 2003. – 2012., Ministarstvo znano­sti, obrazovanja i sporta je zbog rezultata i važnosti projekta nastavi­lo financirati osnovno obrazovanje odraslih. Sukladno navedenim dokumentima i smjernicama, kako europske, tako i nacionalne politike, u narednom razdoblju, do 2017., Ministarstvo će u okviru projekta Implementacija EU Agende obrazovanja odraslih 2015.-2017. nastojati razviti program osnovnog obrazovanja odraslih koji će biti baziran na konceptu ključnih kompetencija. Naime, Republika Hrvatska već je preuzela Europski okvir ključnih kompetencija te ga je ugradila u važeće dokumente obrazovne politike: Nacionalni okvirni kurikulum (MZOS, 2011.) Hrvatski kvalifikacijski okvir (MZOS, 2013.) i Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije (Hrvatski sabor, 2014.).

Hrvatsko društvo može biti konkurentno na europskom tržištu jedino ako postane društvo koje uči, stvara i primjenjuje znanja, a preduvjet za to je prihvaćanje koncepta cjeloživotnog učenja od stra­ne svih njegovih članova. Kako bi pronašli rješenja za izlaz iz aktualne ekonomske krize, čije posljedice još uvijek osjećaju Europa i cijeli svijet, prioritet obrazovne politike mora se usmjeriti na popularizaciju koncepta cjeloživotnog učenja i stjecanja temeljnih kompetencija za njego­vu realizaciju. Stjecanjem temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje građani će s manje predrasuda i straha sudjelovati kako u neformalnim, tako i formalnim oblicima obrazovanja odraslih te samim time sebe i hrvatsko društvo u cjelini, učiniti dovoljno flek­sibilnim da na odgovarajući način odgovori na teške društvene i ekonomske izazove današnjice. Samo s građanima spremnima na stalno učenje, kvalitetno pripremljenima na stalne promjene, nepoznanice i neizvjesnost koje nosi budućnost, osposobljenima za sučeljavanje sa svim društvenim izazovima, možemo osigurati pametan razvoj hrvatskog društva koje je uključivo za sve svoje članove. To je put koji može Hrvatsku, kao državu i društvo učini­ti prepoznatljivom, konkurentnom i uspješnom u europskom, ali i svjetskom kontekstu.