Go to Top

Europska iskustva – Irska

EUROPSKA ISKUSTVA: IRSKA

Irska -primjer reforme sustava obrazovanja odraslih u svrhu poboljšanja kvalitete na nacionalnoj razini.

 

Irska ima dugu tradiciju obrazovanja odraslih. Često nazivano i obrazovanje odraslih i zajednice (Adult and Community Education), a ono uključuje širok raspon programa i tečajeva koje izvode, kako formalne institucije, tako i lokalna zajednica, udruge građana te čak i pojedinci. Obrazovni sustav gradi se i unaprjeđuje u skladu s ekonomskim, socijalnim, kulturalnim i osobnim potrebama. Upravo je ideja partnerstava između nadležnih institucija i građana, kao i naglasak na osobnom razvoju i razvoju zajednice, ono što njihov sustav obrazovanja odraslih čini posebnim. Temeljni cilj takvog društvenog partnerstva jest osigurati vrednovanje neformalnih iskustava i vještina odraslih osoba na način da im ona omoguće pristup sustavu visokoga obrazovanja ili stjecanje strukovnih kvalifikacija. Naglasak se također stavlja na ponovno uključivanje u formalno obrazovanje odraslih osoba koje su rano napustile obrazovni sustav, kao i na učenje na radnome mjestu koje nerijetko organiziraju i financiraju sami poslodavci, ali i sindikati. Tako definiran sustav obrazovanja odraslih uključuje visoko obrazovanje, kontinuirano školovanje i osposobljavanje te sustavno formalno i neformalno učenje.

 

 

 

“Učenje za život”(“Learning for Life”) iz 2000. godine, publiciran kao dio Bijelog dokumenta, označilo je novo razdoblje za obrazovanje odraslih u lrskoj. U njemu se kao glavne smjernice unaprjeđenja obrazovnoga sustava odraslih navode povećanje pristupa visokom obrazovanju, jačanje uloge obrazovnog sektora u zajednici te promicanje učenja na radnome mjestu. Od ostalih legislativa vezanih uz obrazovanje odraslih u Irskoj, važno je spomenuti Zakon o obrazovanju (1998.), Zakon o nacionalnim kvalifikacijama (1999.), Nacionalnu strategiju vještina (2007.) te Nacionalni plan za socijalnu inkluziju (2007.).

 

 

 

Formalno obrazovanje odraslih u Irskoj u nadležnosti je Ministarstva obrazovanja i vještina (Department of Education and Skills), odgovorno prvenstveno za promicanje pravednosti i socijalne inkluzije te koncept cjeloživotnoga učenja. Ono također osigurava obrazovne programe usmjerene odraslima koji uključuju tečajeve po završetku obveznoga školovanja, strukovno osposobljavanje za nezaposlene, opismenjavanje odraslih te obrazovanje u zajednici. Službe za zapošljavanje i vezani programi u nadležnosti su Ministarstva socijalne zaštite (Department of Social Protection). Novi uredi za zapošljavanje oformljeni su 2012. godine (Intreo Offices) kao glavna kontaktna točka za sve službe za zapošljavanje te kao potpora posloprimcima i poslodavcima. Druge institucije, relevantne u kontekstu obrazovanja odraslih, uključuju Ministarstvo poduzetništva, trgovine i inovacije (Department of Enterprise, Trade and Inovation) te Ministarstvo društvene zajednice, jednakosti i galskih pitanja (Department of Community, Equality and Gaeltacht Affairs).

 

 

 

Na neformalnoj razini postoje večernji tečajevi te samoorganizirane obrazovne grupe, najčešće povezane s marginaliziranim (izbjeglice), volonterskim (starije osobe) ili lokalnim interesnim skupinama (kreativne radionice za žene). Obrazovanjem odraslih u Irskoj bavi se više nevladinih organizacija, od kojih su najznačajnije AONTAS i NALA. AONTAS, odnosno Nacionalna organizacija za obrazovanje odraslih, funkcionira na volonterskoj razini, a glavni joj je cilj promicanje kvalitetnoga i cjelovitoga sustava obrazovanja odraslih dostupnog svima. NALA, Nacionalna agencija za opismenjavanje odraslih, neovisna je organizacija koja pomaže ljudima s niskim razinama pismenosti (jezične i numeričke) u pogledu njihova uključivanja u društvo te osiguranja obrazovanja koje odgovora njihovim potrebama. Nacionalni kvalifikacijski okvir Irske, usklađen s europskim kvalifikacijskim okvirom, utemeljenje na sustavu vanjskoga vrednovanja i akreditacije te uključuje 10 obrazovnih razina. Za razvoj i nadzor nacionalnoga kvalifikacijskog okvira te za vanjsko vrednovanje daljnjeg i višeg obrazovanja i osposobljavanja, odgovorna je QQI (Quality and Qualifications Ireland) – agencija osnovana 2012. godine koja ima ulogu akreditacijskoga tijela za izvoditelje obrazovnih programa. Nacionalni kvalifikacijski okvir osmišljen je s namjerom da se cjeloživotno učenje integrira u javni obrazovni sustav na način da bude priznato i transparentno te da time osigura aktivnu socijalnu inkluziju. Aktivnom inkluzijom nastoji se svakom građaninu, uključujući one koji nailaze na prepreke prilikom ulaska u tržište rada (poput osoba s teškoćama u razvoju, osoba koje nisu završile obvezno školovanje ili nisko kvalificiranih osoba), osigurati jednak i pravedan pristup edukaciji i osposobljavanju. Krajnji cilj aktivne inkluzije jest omogućiti fleksibilnije programe obrazovanja koji odgovaraju individualnim potrebama svakog pojedinca.

Shema Nacionalnog kvalifikacijskog okvira Irske

Irska

U kontekstu obrazovanja odraslih posebno su važne razina 1 i razina 2 Nacionalnoga kvalifikacijskog okvira. Spomenute razine pokrivaju stjecanje temeljnih kompetencija te ujedno osiguravaju ulazak slabo zapošljivih i kvalificiranih te ostalih marginaliziranih skupina u sustav obrazovanja, za što polaznici dobiju i potvrdu. Upravo je ovakvo rješenje odličan primjer kohezivne politike implementiranja temeljnih vještina u sustav obrazovanja te je nacionalni kvalifikacijski okvir primjer kako za svakog pojedinca osigurati vertikalnu prohodnost obrazovnog sustava putem razine 1 i 2, koje ne podliježu nikakvom formalnom certifikatu (Junior Certificate) već potvrdi, a temelje se na usvajanju temeljnih pismenosti. Razina 3 (do 16. godine) odnosi se na obvezno obrazovanje i ulaznica je za više razine obrazovanja. Završetkom 4. i 5. razine (17-19 godina) stječu se kvalifikacije potrebne za uključivanje u preddiplomsko obrazovanje. Razine 6 – 1 0 uključuju visoko obrazovanje od preddiplomskih pa do doktorskih studija.

 

 

 

Irski obrazovni sustav u zadnjih je nekoliko godina doživio veliku institucionalnu reformu koja može poslužiti također kao primjer dobre prakse kako poboljšati organiziranost i upravljanje te nadzor obrazovanja odraslih. Irsko nacionalno tijelo za obrazovanje i zapošljavanje (FAS – Irish National Education and Employment Authority) razriješeno je te su oformljene posve nove strukture. SOLAS, kao organizacija koju je osnovalo Ministarstvo obrazovanja i vještina, odgovorna je za financiranje, planiranje i koordiniranje programa obrazovanja odraslih. Krajnji cilj joj je kroz koordiniranje daljnjeg obrazovanja i usavršavanja (FET – Furher Education and Training) učiniti obrazovni sustav prohodnijim i usklađenim s potrebama tržišta rada. FET sektor (po definiciji najbliži području strukovnoga obrazovanja i obrazovanja odraslih u Hrvatskoj) osigurava širok raspon tečajeva za osobe starije od 16 godina te je glavni izvoditelj programa prekvalifikacije i usavršavanja za zaposlene i nezaposlene. Nudi edukaciju i osposobljavanje kojoj je krajnji cilj pronalazak posla te stjecanje osobnih i socijalnih vještina i kvalifikacija na razini 1 – 6 kvalifikacijskoga okvira. U središtu FET strategije stoji ideja o važnosti razvoja vještina koje vode smanjenju nezaposlenosti, proaktivnosti, socijalnoj inkluziji te mobilnosti. Još je 2003. godine, s ciljem da se prikupe svi podatci o potražnji vještina na irskom tržištu rada, osnovana Nacionalna baza podataka o vještinama (NSD – The National Skills Database), zamišljena kao platforma za analize i predviđanja kretanja tržišta rada. Do nedavno glavni izvoditelji programa obrazovanja odraslih u Irskoj bila su Vijeća za strukovno obrazovanje (VEC). VEC je razvijao programe na lokalnoj razini s ciljem usustavljenja kvalitetnog post primarnog obrazovanja. U srpnju 2013. godine 33 Vijeća agregirana su, a dužnost ispostave obrazovnih programa za odrasle preuzeli su Odbori za obrazovanje i osposobljavanje (ETB) koji djeluju u partnerstvu sa SOLAS-om. Spomenutih odbora ustrojeno je ukupno 16 te je svaki od njih zadužen za kvalitetu svih obrazovnih ustanova unutar svoje lokalne jedinice.

 

 

 

Ove je godine donesena petogodišnja strategija obrazovanja odraslih (Further Education and Training Strategy 2014. – 2019.) s ciljem reforme obrazovnih programa unutar sektora daljnjeg obrazovanja i osposobljavanja (FET – Further Education and Training). Njezini glavni strateški ciljevi usmjereni su ka usuglašavanju vještina s potrebama ekonomije, razvoju obrazovnih programa koji kvalitetom korespondiraju s nacionalnim i međunarodnim standardima, integriranom planiranju i financiranju utemeljenom na objektivnoj analizi socijalnih i ekonomskih potreba, socijalnoj inkluziji te razvoju kvalitetnoga sustava vanjskog vrednovanja obrazovnih programa.

 

 

 

Ono što možemo naučiti iz irskog iskustva jest da ulaganje u obrazovanje treba biti prioritet. Irska je u obrazovanje uložila 30 % financijskih sredstava dobivenih iz europskih socijalnih fondova. To se pokazalo kao odličan potez koji je rezultirao podizanjem kvalitete radne snage, a time i gospodarskim rastom. Unatoč tomu, reforma irskog obrazovnog sustave ne prestaje te se sustavno radi na njegovu poboljšanju.