Go to Top

Danska

EUROPSKA ISKUSTVA – DANSKA

Kroz projektnu aktivnost studijska putovanja, organiziran je posjet u jednu od skandinavskih zemalja – Dansku koja je uzeta kao primjer dobre prakse europskih zemalja u području obrazovanja odraslih. Iako se po broju stanovnika i teritorijalnoj površini značajno ne razlikuje puno od Hrvatske, Danska je prepoznatljiva kao zemlja s visokim životnim standardom, razvijenim gospodarstvom i jednakim pravima svih građana na socijalnu sigurnost.

Tijekom petodnevnog studijskog putovanja u suradnji s predstavnicima institucija organiziran je posjet ustanovama iz područja formalnog i neformalnog obrazovanja te obrazovanja odraslih.

Udio odraslih osoba u obrazovanju odraslih u dobi od 25. – 64. godine iznosi preko 30% što pokazuje uređen sustav obrazovanja odraslih i poticajne obrazovne politike.

U Danskoj postoji oko 100 provoditelja koji pružaju programe obrazovanja odraslih koje uglavnom čine sveučilišta, centri, privatne ustanove te imaju slobodu odlučivanja i biranja metoda učenja i nastavnih materijala, mjesto učenja i vrijeme učenja. Godine 2010. uspostavljeno je 13 VEU regionalnih centara koji okupljaju sve javne provoditelje programa obrazovanja odraslih i uspješno surađuju s regionalnim tržištem rada i poduzećima. Centri su dužni provoditi kurikulume koje je donijelo nacionalno Ministarstvo obrazovanja koje ujedno i provodi završne ispite dva puta godišnje.

Obrazovanje odraslih se može sažeti na sljedeća područja: Preparatory Adult Education (FVU) – besplatni program koji ima za cilj pružiti odraslima priliku da dopune svoje osnovne vještine u čitanju i matematici, kako u svrhu nastavka obrazovanja, tako u  svrhu stjecanja temeljnih vještina za svakodnevni život. General Adult Education (AVU) – pruža odraslim osobama iznad 18 godina mogućnost usavršavanja svojih znanja u nizu općih predmeta, te uglavnom traje od 60 – 90 sati, a ide prema stjecanju nižeg srednjoškolskog obrazovanja. Adult vocational training (AMU) – glavna ciljan skupina su neosposobljeni i osposobljeni radnici koji trebaju nadograditi ili steći nove vještine kako bi mogli što bolje odgovoriti novim izazovima tržišta rada. U okviru AMU obrazovanja provode se programi stjecanja strukovnih kvalifikacija za odrasle starije od 25 godina u trajanju do 20 tjedana. U tim programima moguće je polaznicima priznati prethodno stečena znanja (RPL – recognition of prior learning and work experience), a praktična nastava im se osigurava kod budućeg ili aktualnog poslodavca.

Higher Preparatory Examination (HF) – pružaju odraslim osobama programe usmjerene na pojedini predmet s općim znanjem i kompetencijama koji čine osnovu za daljnje obrazovanje (viša srednjoškolska razina), program se plaća u iznosu oko 60 EURA.

U Danskoj je također razvijen sustav neformalnog obrazovanja. Kroz programe neformalnog obrazovanja u trajanju od jednog tjedna do godine dana odrasli stječu opće društvene i demokratske kompetencije. Te programe provode udruge za obrazovanje odraslih, pučka otvorena učilišta i visoka učilišta.

Također, postoje i posebni programi učenja danskog jezika kao drugog jezika za strance koji imaju za cilj pružiti strancima potrebne vještine u svladavanju danskog jezika, ali i programi namijenjeni osobama s disleksijom (u Danskoj disleksija prepoznata kao hendikep).

Organiziran je posjet u jednoj od najvećih škola u Kopenhagenu, u općini Frederiksberg VEU center Hovedstaden & Bornholm koja ima oko 800 zaposlenih i oko 5000 polaznika. Djeluju kao neovisna organizacija i cilj im je pružiti obrazovanje odraslim osobama bez vještina, s naglaskom na strukovnom obrazovanju. Aktivno surađuju s zavodom za zapošljavanje, sa poduzećima i privatnim tvrtkama gdje polaznici pohađaju praktičnu nastavu. Pružaju i mogućnost individualnog programa za odrasle osobe koji ovisi o prethodnom radnom iskustvu i stečenim vještinama. Polaznik započinje program učenja u trajanju od 20 tjedana u ustanovi, nakon čega odlazi u tvrtku na praktičnu nastavu i tako naizmjence do završetka programa, kada potpisuje ugovor s tvrtkom.

U općini Frederiksbergu se nalazi i Centar za obrazovanje odraslih – Adult Education Center Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) koji djeluje kao samostalna ustanova financirana od strane države. Djeluju na razini tri odjela: srednje obrazovanje za odrasle, opće obrazovanje odraslih na nižoj razini, programi za odrasle s poteškoćama u pisanju i čitanju (disleksija), pripremni programi za odrasle u području čitanja i matematike, te učenje danskoga jezika kao drugog jezika za strance. Osim odraslih osoba kojima je potrebno obnavljanje već prethodno stečenog znanja i vještina, ustanova za cilj ima pomoći i mlađim osobama kojima nedostaju vještine u čitanju, pisanju i razvijanju socijalnih vještina.

Na području razvoja kvalitete sustava obrazovanja značajna je neovisna vladina agencija The Danish Evaluation Institute (EVA) koja pokriva cjelokupnu obrazovnu vertikalu od predškolskoga sustava do obrazovanja odraslih. Institut se financira iz vlastitog fonda na temelju vlastitog zakonskog akta što im uvelike omogućava samostalno donošenje odluka, godišnjeg plana aktivnosti i pripremanje raznovrsnih projekata.

Osnovna djelatnost je provedba evaluacije i drugih oblika istraživanja i analize pri čemu izrađuju vlastite preporuke i prezentiraju i interpretiraju dobivene podatke. U području obrazovanja odraslih rad instituta je fokusiran na osiguranje ciljanih programa za sve skupine odraslih: osobe bez kvalifikacije, sa kvalifikacijom i visokoobrazovanih osoba kao i provedbu projekata baziranih na provedbi istraživanja, studija slučaja, anketa, intervjua.

Jedno od Danskih najvećih učilišta za obrazovanje učitelja i pedagoga je Professionshřjskolen UCC smješten na Campusu Carlsberg otvoren 2016. godine koji obrazuje ukupno 10.000 studenata i broji oko 800 zaposlenika. Ustanova primarno obrazuje studente na razini preddiplomskoga studija za zanimanje učitelja, pedagoga, tekstilnih dizajnera, psihoterapeuta, medicinskih sestara i ostalih. Također na području obrazovanja odraslih prepoznaje programe poput razvijanje pismenosti odraslih osoba, intervencije za disleksiju u obrazovanju odraslih te smjernice za razvoj pismenosti u području srednjoškolskog obrazovanja koji se provode na temelju donesenog kurikuluma. Nakon završetka programa, organiziran je usmeni ispit kojega provode vanjski ispitivači. Polaznice programa su uglavnom žene u dobi između 40 i 50 godine života koje su prethodne završile magisterij te su se pokazale visoku motiviranost i sudjelovanje na satu. Pohađanje programa se može samostalno financirati ili od strane poslodavca.

 

Na području neformalnog obrazovanja zadužena je krovna ustanova Education Associations –Dansk folkeoplysnings fællesråd osnovana 1941. godine koja okuplja ukupno 35 različitih institucija. Članstvo u udruzi osigurava se putem uplate članarine, a institucije imaju mogućnost sudjelovanja na različitim seminarima, konferencijama, tečajevima. Aktivno ostvaraju međunarodnu suradnju sa ostalim organizacijama na europskoj razini, provode projekte i neformalne aktivnosti poput sportskih aktivnosti, stranih jezika i ostaloga.

U sklopu studijskog putovanja organiziran je i posjet administrativnoj upravi zatvora u Kopenhagenu The Danish Prison and Probation Service pod Ministarstvom pravosuđa, a sa ciljem upoznavanja funkcioniranja sustava obrazovanja za zatvorenike. Ukupno postoji 25 penaloških ustanova poput klasičnih zatvorenih zatvora, otvorenih zatvora, lokalnih zatvora. Na političkoj razini cilj je zatvorenicima omogućiti daljnje usavršavanje, obrazovanje i stjecanje vještina, kao i pružiti im priliku za rad (zatvorenici su dužni odraditi 37 sati na tjedan uz naknadu). Uz to, na važnosti se daje i održavanje kontakata zatvorenika s obitelji te obavljanje zajedničkih aktivnosti što pridnosi ključnom principu a to je normalizacija. Zatvorenici imaju mogućnost pohađanja programa od osnovnog obrazovanja, strukovnog do samostalnih studija koje predavaju 85 stalno zaposlenih učitelja. Trenutno najveći izazov su oni zatvorenici koji provode manje od tri mjeseca u zatvoru, a njihov broj je nešto veći od 4000.